การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Open House)  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 313

นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559” โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์  ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ซึ่งนางเลิศลักษณ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้น  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจบริบทของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการ ตลอดจนประเมินผลงานครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

5 6

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่วีดิทัศน์ ผลงานทางวิชาการสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559, การมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น -นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559, การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล, การแสดงโปงลาง “วงโปงลางจำปาสวรรค์”  และส่วนสำคัญคือ  ได้จัดให้ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประเมินผลงานบุตรหลาน เพื่อสะท้อนผลการศึกษาซึ่งจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งงานนี้ได้รับประโยชน์ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่างชื่นชมยินดี

7 82 93 4 11 (2)  11 (4) 11 (5)   12 10 (2) 10 (3) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ S__64970755

เลิศลักษณ์  ศรีแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ :
ภาพ และข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน