การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ DLTV ประจำปี 2559 ระดับภูมิภาค โรงเรียนบ้านโชคชัย เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับประเทศ

1 พิเศษ (2) หมู่เลือก_resize 
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโชคชัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย นายเกริกศักดิ์ ไกยราช, นายประสงค์ บุญมา, นายนิรันดร กากแก้ว, นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ และนายสุรดิษ   โยมา ได้มาประเมินเชิงประจักษ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านโชคชัย  เพื่อเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการ (ภูมิภาค 12) ไปแข่งขันระดับประเทศ   โดยมีนายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กล่าวต้อนรับ นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย นำเสนอผลสำเร็จของงาน

2 (2)_resize 5 content (3)_resize

การประเมินมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านภาพความสำเร็จ  และด้านผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   โดยมีนายสง่า โทผาวงศ์, นายไชยยา อะกาะวัง และนายจเด็จ ทัศนวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ติดตามให้กำลังใจ,  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน

DSC02385 O net 54-58_resize

โรงเรียนบ้านโชคชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบคละชั้น  ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 77 คน ครู 4 คน และผู้บริหาร 1 คน  มีเอกลักษณ์คือ เป็นโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน  และมีจุดเด่น นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O-Net  สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน   โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 5 6 (Key Success Factors) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

4 ผอ.ปาริชาติ_resize รองสพเลือก_resize

การประเมินครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน  สำหรับโรงเรียนบ้านโชคชัยจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

5 content (2)_resize  5 content (4)_resize 5 content (5)_resize 5 content (6)_resize 5 content (7)_resize 5 content (8)_resize 5 content (9)_resize 5 content (10)_resize 5 content (11)_resize  5 ภาพหมู่ (2)_resize DSC02385 NT 55-58_resize NT ทุกสาระวิชา_resize  ผล onet รวม_resize ยุทธศาสตร์สำเร็จ_resize  ศน_resize ศน2_resize ศนเลือก (1)_resize

ไชยยา อะการะวัง : ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว