ความร่วมมือทางวิชาการ “เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง”ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนด้านทรัพยากร  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ที่โรงเรียนบ้านส้มกบ อ.ชื่นชม  จ.มหาสารคาม

ความร่วมมือทางวิชาการ “เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง” สพป.มหาสารคาม เขต 3 8_resize

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  นางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนายพนม ศิรินามมนตรี และนางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์  ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน

1_resize 4_resize

ตาม “โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน, อาจารย์สุรชัย ตู้กลาง, อ.ดร.วิภาณี สุขเอิบ และนิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน   ลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนบ้านส้มกบ   เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  ศึกษาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนเกี่ยวของในโรงเรียน   รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 8 ด้าน ได้แก่  ด้านสังคมวัฒนธรรม, ด้านบริบทของโรงเรียน, ด้านหลักสูตร, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน, ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี,  ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน, ด้านเนื้อหาสาระ  และ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างสื่อ นวัตกรรม แล้วนำกลับมาใช้ในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

5_resize 2 ผอ.สุขี2_resize

โรงเรียนบ้านส้มกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคำน้อย  ต.เหล่าดอกไม้  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม มีนายสุขี ชมภูเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   มีนักเรียน 92 คน ครู 6 คน  และมี 3 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน เข้าโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง   นักเรียนมีปัญหาซับซ้อนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  รวมทั้งปัญหาสังคมและวัฒนธรรม สั่งสมเป็นระยะเวลานาน  ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษาเล่าเรียน

7_resize 9_resize

“โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการจากทุกภาคส่วน   โดยเน้นให้ความสำคัญกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ   ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ให้เกิดผลอย่างชัดเจนจากปัจจุบันสู่อนาคต   และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  โดยมีกรอบและแนวทางสำคัญ ดังนี้

14 นร 2 (1)_resize 15 (2)_resize

  1. ด้านผู้เรียน จำเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ   และมีทักษะในการดำรงชีวิตท่ามกลางสภาวะแวดล้อมได้อย่างเข้มแข็ง
  2. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
  3. ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนผ่านกิจกรรม

6_resize DSC02313

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านรูปแบบการฝึกอบรม  การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อวิชาชีพในฐานะผู้สอน   และกลไกการขับเคลื่อน  ให้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง

พิ เศษ (1)_resize 13_resize 14 นร 2 (2)_resize 15 เล่ี้ยงไก่_resize

นิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ : ผู้รับผิดชอบโครงการ/ภาพ
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว