Boot Camp for core Supervisor สพฐ. รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 3

Boot Camp for core Supervisor สพฐ. รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 3     คลิ๊กที่รูปเพื่อดูยูทูป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลศึกษานิเทศก์  ตามโครงการ Boot Camp for core Supervisor สพฐ. ประกอบด้วย นายอุทิน  นิติกานต์การุณ, นายสัมภาษณ์ คำผุย, นายสำราญ วังนุราช, นางอรุณรุ่ง  โยธสิงห์ และนายนิติธร  ปิลวาสน์  ได้มานิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือนางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ Boot Camp for core Supervisor สพฐ. รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับทราบข้อมูล ช่วยเหลือและพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นต้นแบบในการนิเทศการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และนำผลที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว