โปร่งใสทุกสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 3

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net) ปีการศึกษา 2559 สพป.มหาสารคาม เขต 3 โปร่งใส

โปร่งใสทุกสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559   สพป.มหาสารคาม  เขต 3