เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ (สกสค.)

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบลงทะเบียนได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ได้ตามวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง http://www.otep-mkm.go.th/ หรือสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ (สกสค.)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม