เรื่อง โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เรื่อง  โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ